Ном, үйлчилгээний карт үрэгдүүлэх, номын зээллэгийн хугацаа хэтрүүлэх

Торгууль төлөх нөхцлүүд:

 Торгууль ноогдуулах нөхцлүүдТоргуулийн дүн
Номын зээллэгийн хугацаа хэтэрсэн үедХоногийн торгууль = 1000 төгрөг + Ашиглалтын 200 төгрөг
Хэрэглэгч картаа гээсэнКартын анхны үнийг 2 дахин нэмэгдүүлсэн дүн
Ном гээх, гэмтээхНомыг үнийн дүн эсвэл ижил номоор төлбөрийг барагдуулах