Ном, үйлчилгээний карт үрэгдүүлэх, номын зээллэгийн хугацаа хэтрүүлэх

Торгууль төлөх нөхцлүүд:

 Торгууль ноогдуулах нөхцлүүдТоргуулийн дүн
Номын зээллэгийн хугацаа хэтэрсэн үедХоногийн торгууль = 3000 төгрөг + Ашиглалтын 500 төгрөг
Хэрэглэгч картаа гээсэнКартын анхны үнийг 2 дахин нэмэгдүүлсэн дүн
Ном гээх, гэмтээхНомын үнийн дүн эсвэл ижил номоор төлбөрийг барагдуулах