Үйлчлүүлэгчдийн уншлагын танхимд мөрдөх журам

Та мэдээллийн төвөөр үйлчлүүлэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу

 • Үйлчилгээний картаа Мэдээллийн төвийн мэргэжилтэнд шалгуулж үйлчлүүлнэ.
 • Цөөн тооны ховор номыг 3 цагаас хэтрэхгүй хугацаагаар уншлагын танхимд ашиглана.                
 • Хэрэв захиалагч байхгүй бол хугацааг үргэлжлүүлэн сунгаж болно.
 • Танхимд ашигласан номоо Мэдээллийн төвийн мэргэжилтэнд хүлээлгэж өгнө.
 • Хүлээлгэж өгөхдөө номын бүрэн бүтэн байдал хуудасны тоог шалгуулж өгнө.    
 • Компьютерийг хэрэглэгч 2 цагаас дээш хугацаанд ашиглахгүй байх 

Хориглох зүйлс:

 • Хоол хүнс, уух зүйл авч орохгүй байх
 • Уншлагын танхимд чанга ярих, утсаар ярих, шуугих, хог хаях, тоглох
 • Танхимын эд хогшлыг эвдэж сүйтгэх, ширээн дээр зурж бичихгүй байх
 • Танхимын эд хогшлийг зөөх
 • Номон дээр зурах, хуудсыг гэмтээх, нугалах, шингэн зүйл асгах
 • Танхимаас Мэдээллийн төвийн мэргэжилтний зөвшөөрөлгүй ном, сэтгүүл авч гарахыг хориглоно.